Vertalen / Translate

Deutsch English Italian French Español
Danish Czech Finnish Nederlands Swedish

Online winkel

Algemene voorwaarden

Inhoud printen

Algemene voorwaarden van Bayer Motorradhandel vanaf 2/2017

1. Reikwijdte

a) Voor alle wederzijdse claims die voortvloeien uit en verband houden met het sluiten van een contract tussen Bayer Motorradhandel en de klant in de postorderbusiness, zijn alleen deze algemene voorwaarden van toepassing in de versie die geldig was op het moment dat het desbetreffende contract werd gesloten.

Bovendien zijn de wettelijke voorschriften van toepassing.

b) Identiteit van de contractpartner: het contract wordt gesloten met Bayer Motorradhandel, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
adres:
Kirchstr.13
72534 Hayingen

Tel: +49 7386/9755393
Fax: +49 7386/9755394

info@bmwbayer.de

Eigenaar: Georg Bayer. Hierna de aanbieder genoemd.

c) Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden afgewezen.

§ 2 Sluiten van het contract

a) De presentatie van de goederen in de internetwinkel vormt geen bindend aanbod van de zijde van de aanbieder om een koopcontract te sluiten.De klant wordt alleen verzocht een aanbieding in te dienen door een bestelling te plaatsen.

b) Als de klant het online bestelformulier van de aanbieder gebruikt voor zijn bestelling, dient hij zijn aanbieding als volgt in:

In de eerste stap klikt de klant op de knop "Toevoegen aan winkelwagentje" in het assortiment van de leverancier. Er wordt automatisch een pagina geopend met de inhoud van de winkelwagen.

Nu klikt de klant direct of nadat hij meer goederen aan het virtuele winkelwagentje heeft toegevoegd, in een tweede stap op de knop "Afrekenen".

Nu wordt een venster voor registratie geopend.

Als hij al als klant is geregistreerd, vult hij de velden "E-mailadres" en "Wachtwoord" in en klikt vervolgens op de knop "Inloggen".
Als hij nog niet is geregistreerd als klant, vult hij het onderstaande formulier in.
Als hij op de knop "Volgende" klikt, wordt een nieuwe pagina geopend waarop het afleveradres wordt weergegeven en, indien nodig, een alternatief afleveradres kan worden toegevoegd.
De verzendkosten worden ook op deze pagina weergegeven.

Als de klant op de knop "Volgende" klikt, wordt een nieuwe pagina geopend waarop het factuuradres wordt weergegeven en, indien nodig, een alternatief factuuradres kan worden toegevoegd.
Bovendien kan de klant op deze pagina de betaalmethode kiezen.
Als de klant op de knop "Volgende" klikt, krijgt hij een overzicht van het afleveradres, het factuuradres, de verzendmethode en de betaalmethode.
Bovendien krijgt de klant de items te zien die hij in de winkelwagen heeft geplaatst, met vermelding van de individuele prijs en de totale prijs, inclusief btw, verzendkosten en eventuele kosten voor rembours en betaling op rekening.
Deze kunnen nu opnieuw worden gewijzigd.

Bovendien moet de klant op de vakjes klikken voordat hij zijn aanbieding indient:
"Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord" en
"Ik heb de informatie over mijn herroepingsrecht gelezen", bevestig dat ik de algemene voorwaarden van de aanbieder en de informatie over het herroepingsrecht van de klant heb gelezen.

In een laatste stap klikt de klant nu op de knop "Bestellen met betaling".

c) Door de bestelling in de internetwinkel te plaatsen, doet de klant een bindend aanbod gericht op het sluiten van een koopcontract voor de goederen in de winkelwagen. Door de bestelling te plaatsen, erkent de klant deze algemene voorwaarden ook als uitsluitend relevant voor de juridische relatie met de aanbieder.

d) De aanbieder bevestigt de ontvangst van de bestelling van de klant door een bevestigingsmail te sturen. Deze orderbevestiging houdt geen aanvaarding van het contractaanbod door de aanbieder in, maar dient alleen om de klant te informeren dat de bestelling door de aanbieder is ontvangen.
Een koopcontract wordt alleen gesloten wanneer de aanvaarding van het aanbod uitdrukkelijk in een overeenkomstige acceptatie-e-mail wordt aangegeven.

3. Toegankelijkheid en opslag van de contracttekst

De contracttekst wordt opgeslagen door de provider.
Na het afsluiten van het koopcontract ontvangt de klant een bevestiging van de aankoop per e-mail.
Deze e-mail bevat de tekst van het contract, dus alle gegevens met betrekking tot de bestelling van de klant en de algemene voorwaarden van de aanbieder. Een verdere aanroep van de contracttekst is niet mogelijk voor de klant. Dit kan op verzoek weer aan de klant worden overgelaten.

4. Eigendomsvoorbehoud

a) De goederen blijven eigendom van de aanbieder totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
b) De aanbieder ruilt om een bestelling van de klant uit te voeren
Producten, de eigendomsuitwisseling van de ingetrokken producten gaat over naar de aanbieder en de eigendom van de geleverde producten in plaats daarvan naar de klant bij het voldoen aan de claims tegen de klant.

5. Vervaldatum betaling / betalingsmodaliteiten

a) Betaling van de aankoopprijs is verschuldigd bij het sluiten van het contract.
b) De goederen worden betaald via automatische incasso, onder rembours, creditcard, PayPal, betaling op rekening met PayPal of contant.
c) De klant heeft alleen recht op compensatie als zijn tegenvorderingen
wettelijk zijn gevestigd of onomstreden zijn.
d) De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.


6. Leveringstijden van de goederen

a) De levertijd is 10 kalenderdagen na het sluiten van het contract.


7. Verzendkosten / risico dragen

a) De verzendkosten worden aan de klant getoond onder de interne link "Verzend- en verzendkosten". De verzendkosten zijn afhankelijk van het totale gewicht van de bestelde goederen en het land van bestemming van de bestelling.

Als onderdeel van het bestelproces worden de verzendkosten weergegeven als onderdeel van de bestelstap "Het afleveradres opgeven", omdat ze worden berekend op basis van het betreffende leveringsland en ook op de algemene overzichtspagina voordat het bestelproces is voltooid.

b) Het risico gaat over op de klant, die ondernemer is, zodra de zending is overgedragen aan het transportbedrijf of het magazijn van de leverancier heeft verlaten voor verzending.
Als verzending niet mogelijk is buiten de schuld van de aanbieder, gaat het risico over op de klant die ondernemer is wanneer de gereedheid voor verzending wordt gemeld.
Dit geldt ook als de verzendkosten voor rekening van de aanbieder zijn.

8. Garantie

De wettelijke garantieperiode van twee jaar is van toepassing.
Dit omvat niet de garantieperiode voor gebruikte items, die beperkt is tot één jaar.
Bovendien zijn de wettelijke voorschriften van toepassing.

9. Prijzen, betalingsvoorwaarden

a) De prijzen zijn definitieve prijzen in euro's en inclusief de btw die van toepassing is op de dag van facturering. Als er een wettelijke btw-verhoging is nadat het aanbod is ingediend, heeft de aanbieder het recht om het verhoogde btw-tarief te berekenen. Naast de nettoprijs voor de goederen, bevat de factuur de prijzen voor alle aanvullende services: verpakking, verzending, de toepasselijke btw, enz.

b) De betalingsverplichtingen van de klant aan de aanbieder moeten binnen 14 dagen na het sluiten van het contract worden nagekomen.
De klant ontvangt eerst een factuur in elektronische vorm samen met de acceptatieverklaring van de aanbieder.
Een factuur op papier wordt in een aparte post naar de klant gestuurd nadat de goederen zijn verzonden

10. Retourkostenovereenkomst, herroepingsrecht, gevolgen van herroeping, uitsluiting van het herroepingsrecht

Overeenkomst over de betaling van kosten: als u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht in de zin van § 13 BGB, moet u de normale kosten van de retour dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde artikelen en als de prijs van het te retourneren artikel niet 40 euro bedraagt overschrijdt of als u de vergoeding of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling voor een hogere prijs van het artikel ten tijde van de herroeping nog niet hebt gedaan.
Anders is de retourzending gratis voor u.

annulering

Herroepingsrecht voor consumenten in de zin van § 13 BGB

U kunt uw contractverklaring binnen 14 dagen annuleren zonder opgaaf van redenen in tekstvorm (bijv. Brief, fax, e-mail) of - als het artikel voor de deadline wordt achtergelaten - door het artikel te retourneren.

De periode begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, echter niet vóór ontvangst van de goederen door de ontvanger (in het geval van terugkerende levering van soortgelijke goederen niet vóór ontvangst van de eerste gedeeltelijke levering) en ook niet vóór het voldoen aan onze informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 para 1 en 2 EGBGB evenals onze verplichtingen volgens § 312 g lid 1 zin 1 BGB in verband met artikel 246 § 3 EGBGB.

Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om de annulering of het artikel tijdig te verzenden.

De intrekking moet worden verzonden naar:

Bayer motorfietshandel

Eigenaar: Georg Bayer
Kirchstrasse 13
72534 Hayingen

Fax: +49 7386/9755394
E-mail: info@bmwbayer.de

gevolgen van de herroeping

In het geval van een effectieve annulering moeten de aan beide zijden ontvangen diensten worden geretourneerd en moeten alle getrokken voordelen (bijv. Rente) worden opgegeven. Als u de ontvangen prestaties en het gebruik (bijvoorbeeld voordelen van gebruik) of slechts gedeeltelijk of slechts in een verslechterde staat niet kunt retourneren of retourneren, moet u ons hiervoor compenseren. Dit kan ertoe leiden dat u toch de contractuele betalingsverplichtingen moet nakomen voor de periode tot de herroeping. U hoeft alleen een vergoeding te betalen voor de achteruitgang van het artikel en voor het gebruik dat wordt gemaakt, voor zover het gebruik of de achteruitgang kan worden toegeschreven aan het hanteren van het artikel dat verder gaat dan het controleren van de eigenschappen en functionaliteit. "Controle van de eigenschappen en functionaliteit" betekent het testen en uitproberen van de respectieve goederen, zoals mogelijk en gebruikelijk is in een winkel.

Artikelen die als pakjes kunnen worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd. Je moet de normale kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde artikelen en als de prijs van het te retourneren ding een bedrag van 40 euro niet overschrijdt of als je de vergoeding of een hogere prijs van het ding niet hebt ontvangen op het moment van de annulering een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling hebben verricht. Anders is de retourzending gratis voor u. Items die niet als pakjes kunnen worden verzonden, worden bij u opgehaald. Verplichtingen om betalingen te vergoeden moeten binnen 30 dagen zijn vervuld. De periode begint voor u wanneer u uw annulering of de goederen verzendt, voor ons met hun ontvangstbewijs.

Speciale opmerkingen:
In het geval van een dienst vervalt uw herroepingsrecht voortijdig als op uw uitdrukkelijk verzoek het contract volledig door beide partijen is vervuld voordat u uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend.

Einde annuleringsbeleid

Uitsluiting herroeping

Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten op afstand

- voor de levering van goederen die volgens specificaties van de klant zijn gemaakt of duidelijk zijn toegesneden op persoonlijke behoeften of die vanwege hun aard niet geschikt zijn om te worden geretourneerd of snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum zou worden overschreden,
- voor de levering van audio- of video-opnamen of software, op voorwaarde dat de geleverde gegevensdragers door de consument zijn ontzegeld of
- voor de levering van kranten, tijdschriften en tijdschriften.

11. Bevoegde rechtbank

Als de contractpartner een handelaar is in de zin van het Duitse handelswetboek, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds, is de lokale rechtbank in Münsingen of de regionale rechtbank in Tübingen de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de contractuele relatie.

12. Rechtskeuze

Het Duitse recht is van toepassing op de rechtsbetrekkingen van de overeenkomstsluitende partijen, zonder de referentienormen van het internationaal privaatrecht en met uitsluiting van het VN-verkooprecht. Verplichte bepalingen van de staat waarin de klant zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

13. Contracttaal

De contracttaal is Duits.

14. Gegevensbescherming

Door een bestelling te plaatsen, stemt de klant ermee in dat de gegevens die naar de aanbieder worden verzonden als onderdeel van zijn bestelling, intern door de aanbieder worden opgeslagen. De gegevens van de klant worden uitsluitend gebruikt om zijn bestelling te verwerken. Een gegevensoverdracht, dwz naam en adres van de klant, vindt alleen plaats in het kader van de verzending naar het bedrijf in opdracht van de aanbieder.

Bij het winkelen met een creditcard of automatische incasso worden klantgegevens zoals kaartnummer en geldigheidsperiode of rekeningnummer, rekeninghouder en bankcode ook gecodeerd. De gegevensoverdracht wordt gecodeerd met SSL met 128 bits, wat betekent dat de gedecodeerde gegevens niet kunnen worden gedecodeerd.

Er is geen overdracht van gegevens aan andere derden.

Er zijn uitzonderingen hierop voor het afdwingen van claims en het controleren van de kredietwaardigheid.

Informatie over online geschillenbeslechting

De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als contactpunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoop of servicecontracten waarbij een consument betrokken is.

Sinds 15 februari 2017 zijn we lid van het initiatief "FairCommerce".
Meer informatie hierover vindt u op www.fair-commerce.de.

D6 / 5020 - vanaf 2/2017