Vertalen / Translate

Deutsch English Italian French Español
Danish Czech Finnish Nederlands Swedish

Online winkel

het terugtrekken

Inhoud printen

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten in de zin van § 13 BGB

U kunt uw contractuele verklaring binnen 14 dagen in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail) zonder opgave van redenen herroepen of - als het artikel voor de deadline aan u wordt overgelaten - door het artikel terug te sturen.

De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet vóór ontvangst van de goederen door de ontvanger (in het geval van herhaalde leveringen van soortgelijke goederen niet vóór ontvangst van de eerste deellevering) en niet voordat wij aan onze informatieverplichtingen hebben voldaan in overeenstemming met artikel 246 § 2 juncto § 1 lid 1 en 2 EGBGB evenals onze verplichtingen volgens § 312 g lid 1 zin 1 BGB in verband met artikel 246 § 3 EGBGB.

De tijdige verzending van de herroeping of het artikel is voldoende om de herroepingstermijn te halen.

De herroeping moet worden gestuurd naar:

Bayer motorfiets handel

Eigenaar: Georg Bayer
Kirchstrae 13
72534 Hayingen

Fax: +49 7386 /9755394
E-mail: info@bmwbayer.de

Gevolgen van herroeping

In het geval van een effectieve herroeping, moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en eventuele voordelen (bijv. rente) worden afgestaan. Indien u de ontvangen dienst en gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of slechts in een verslechterde staat kunt retourneren of overhandigen, moet u ons een vergoeding voor de waarde betalen. Dit kan betekenen dat u voor de periode tot aan de herroeping nog aan de contractuele betalingsverplichtingen moet voldoen. U hoeft alleen een vergoeding te betalen voor de verslechtering van het artikel en voor elk gebruik dat wordt gemaakt als het gebruik of de verslechtering te wijten is aan een behandeling van het artikel die verder gaat dan het onderzoek naar de eigenschappen en functionaliteit. "Eigenschappen en functionaliteit controleren" betekent het testen en uitproberen van de betreffende goederen, zoals mogelijk en gebruikelijk in een winkel.

Artikelen die per pakket kunnen worden verzonden, dienen op eigen risico te worden geretourneerd. U moet de reguliere kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen of als u de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling op het moment van herroeping nog niet heeft verstrekt als de prijs van de goederen hoger is. Aan verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moet binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of het artikel, voor ons met de ontvangst ervan.

Speciale instructies:
In het geval van een dienst vervalt uw herroepingsrecht voortijdig als de overeenkomst op uw uitdrukkelijke verzoek door beide partijen volledig is nagekomen voordat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

Einde herroeping

Uitsluiting van herroeping

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand

- voor de levering van goederen die op klantspecificatie zijn gemaakt of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften of die door hun aard niet geschikt zijn voor retournering of snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken,
- voor de levering van audio- of video-opnamen of software, mits de geleverde gegevensdragers door de consument zijn ontzegeld of
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften en tijdschriften.

11. Jurisdictie

Als de contractpartner een handelaar in de zin van het Duitse handelswetboek, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de rechtbank van Münsingen of de regionale rechtbank van Tübingen de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie.

12. Rechtskeuze

Op de rechtsbetrekkingen tussen de contractpartijen is het Duitse recht van toepassing, zonder de referentienormen van het internationaal privaatrecht en met uitsluiting van het VN-kooprecht. Dwingende bepalingen van de staat waarin de klant zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

13. Contracttaal

De contracttaal is Duits.

14. Privacy

Met zijn bestelling gaat de klant ermee akkoord dat de gegevens die in het kader van zijn bestelling aan de aanbieder worden doorgegeven, intern door de aanbieder worden opgeslagen. De gegevens van de klant worden uitsluitend gebruikt om zijn bestelling te verwerken. Gegevens, dwz de naam en het adres van de klant, worden alleen doorgegeven als onderdeel van de verzending naar het bedrijf in opdracht van de aanbieder.

Bovendien worden bij aankoop met creditcard of automatische incasso de gegevens van de klant zoals kaartnummer en geldigheidsduur of rekeningnummer, rekeninghouder en bankcode versleuteld verzonden. De gegevensoverdracht is versleuteld met SSL met 128 bits, wat betekent dat de verzonden gegevens niet kunnen worden ontsleuteld.

Er vindt geen overdracht van gegevens aan andere derden plaats.

Hierop zijn uitzonderingen voor het afdwingen van vorderingen en het controleren van de kredietwaardigheid.

Informatie over online geschillenbeslechting

De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

We zijn sinds 15 februari 2017 lid van het "FairCommerce"-initiatief.
Meer informatie hierover vindt u op www.fair-commerce.de.

D6/5020 – vanaf 6/2022