Všeobecné obchodní podmínky

Tisk obsahu

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Bayer Motorradhandel od 4/2022

1. Rozsah

a) Pro všechny vzájemné nároky vzniklé a v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi Bayer Motorradhandel a zákazníkem v zásilkovém obchodu platí tyto Všeobecné obchodní podmínky výhradně ve znění platném v době uzavření příslušné smlouvy.

Jinak platí zákonná ustanovení.

b) Totožnost smluvního partnera: Smlouva je uzavřena se společností Bayer Motorradhandel, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Adresa:
Kirchstr.13
72534 Hayingen

Telefon: +49 7386/9755393
Fax: +49 7386 /9755394

info@bmwbayer.de

Majitel: Georg Bayer. V následujícím se nazývá poskytovatel.

c) Odchylné všeobecné obchodní podmínky zákazníka budou zamítnuty.

§ 2 Uzavření smlouvy

a) Prezentace zboží v internetovém obchodě nepředstavuje závaznou nabídku ze strany poskytovatele k uzavření kupní smlouvy, zákazník je pouze vyzván k podání nabídky prostřednictvím objednávky.
Vyhrazujeme si právo na drobné odchylky a technické změny produktů ve srovnání s obrázky nebo popisy. Obrázky NEJSOU vždy závazné a někdy zobrazují příslušenství, které není součástí dodávky. V případě pochybností platí podrobný popis v textu článku.

b) Použije-li zákazník pro svou objednávku online objednávkový formulář poskytovatele, podává nabídku následovně:

Zákazník v prvním kroku klikne na tlačítko „Přidat do košíku“ na stránce sortimentu dodavatele. Automaticky se otevře stránka s obsahem nákupního košíku.

Ve druhém kroku zákazník klikne na tlačítko „Pokladna“ buď přímo, nebo po vložení dalšího zboží do virtuálního nákupního košíku.

Nyní se otevře okno pro registraci.

Pokud je již registrován jako zákazník, vyplní pole „E-mailová adresa“ a „Heslo“ a poté klikne na tlačítko „Přihlásit se“.
Pokud ještě není registrovaný jako zákazník, vyplní formulář níže.
Pokud klikne na tlačítko "Další", otevře se nová stránka, na které je zobrazena doručovací adresa a v případě potřeby lze přidat alternativní doručovací adresu.
Na této stránce jsou uvedeny i náklady na dopravu.

Pokud zákazník klikne na tlačítko „Pokračovat“, otevře se nová stránka, na které se zobrazí fakturační adresa a v případě potřeby lze přidat alternativní fakturační adresu.
Na této stránce si navíc zákazník může zvolit způsob platby.
Pokud zákazník klikne na tlačítko „Pokračovat“, zobrazí se mu kompletní přehled dodací adresy, fakturační adresy, způsobu dopravy a způsobu platby.
Zákazníkovi se navíc zobrazí položky, které vložil do nákupního košíku, s cenou položky a celkovou cenou včetně DPH, náklady na dopravu a případné náklady spojené s dobírkou a platbou na účet.
Ty lze v tomto okamžiku opět změnit.

Dále musí zákazník před odesláním své nabídky zaškrtnutím políček:
"Přečetl jsem a potvrzuji Smluvní podmínky" a
„Přečetl jsem si informace o svém právu na odstoupení od smlouvy“ potvrzuji, že jsem si přečetl všeobecné obchodní podmínky poskytovatele a informace o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy.

V posledním kroku zákazník klikne na tlačítko „Objednat s povinností platby“.

c) Zákazník odesláním objednávky v internetovém obchodě podává závaznou nabídku směřující k uzavření kupní smlouvy na zboží obsažené v nákupním košíku. Zákazník odesláním objednávky zároveň bere na vědomí tyto obchodní podmínky jako výlučně relevantní pro právní vztah s poskytovatelem.

d) Poskytovatel potvrzuje přijetí objednávky zákazníka zasláním potvrzovacího emailu. Toto potvrzení objednávky nepředstavuje přijetí nabídky smlouvy ze strany poskytovatele, slouží pouze k informování zákazníka o přijetí objednávky poskytovatelem.
Kupní smlouva je uzavřena pouze tehdy, když je přijetí nabídky výslovně deklarováno v odpovídajícím akceptačním e-mailu.

3. Přístupnost a uložení textu smlouvy

Text smlouvy poskytovatel ukládá.
S uzavřením kupní smlouvy obdrží zákazník potvrzení o provedeném nákupu e-mailem.
Tento e-mail obsahuje text smlouvy, t.j. veškeré údaje objednávky zákazníka a všeobecné obchodní podmínky poskytovatele. Jiné načtení textu smlouvy není pro zákazníka možné. Ten může být zákazníkovi na požádání znovu poskytnut.

4. Výhrada vlastnického práva

a) Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem poskytovatele.
b) Pokud poskytovatel vymění produkty za účelem provedení objednávky od zákazníka, přechází vlastnické právo k vráceným produktům na poskytovatele s výměnou a vlastnické právo k produktům dodaným místo nich přechází na zákazníka splněním nároků, na které má poskytovatel nárok. proti zákazníkovi.

5. Datum splatnosti/platební podmínky

a) Úhrada kupní ceny je splatná při uzavření smlouvy.
b) Zboží se platí inkasem, dobírkou, kreditní kartou, PayPal, platbou na účet s PayPal nebo v hotovosti.
c) Zákazník má právo na započtení pouze v případě jeho protinároků
byly právně založeny nebo jsou nesporné.
d) Zákazník může uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že jeho protinárok je založen na stejném smluvním vztahu.


6. Dodací a přepravní podmínky

6.1 Zboží je doručováno na doručovací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující dodací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodávajícího.
6.2 Pokud se dodání zboží nepodaří z důvodů, za které odpovídá zákazník, nese zákazník přiměřené náklady, které tím prodávajícímu vzniknou. To neplatí, pokud jde o náklady na dodání, pokud zákazník své právo na odstoupení od smlouvy účinně uplatní. Pokud zákazník účinně uplatní právo na odstoupení od smlouvy, na náklady na vrácení se vztahuje úprava uvedená ve storno podmínkách prodávajícího.

7. Přepravní náklady/riziko

a) Náklady na dopravu se zákazníkovi zobrazí pod interním odkazem „Náklady na dopravu a dopravu“. Náklady na dopravu závisí na celkové hmotnosti objednaného zboží a zemi určení objednávky.

V rámci objednávkového procesu se náklady na dopravu zobrazují v rámci objednávkového kroku „Zadání dodací adresy“, protože jsou kalkulovány podle příslušné země dodání, a také na stránce celkového přehledu před dokončením objednávkového procesu. .

b) Nebezpečí přechází na zákazníka, který je podnikatelem, jakmile je zásilka předána společnosti provádějící přepravu nebo opustí sklad poskytovatele za účelem odeslání.
Stane-li se zaslání nemožným bez zavinění poskytovatele, přechází nebezpečí oznámením o připravenosti k odeslání na zákazníka, který je podnikatelem.
To platí i v případě, že náklady na dopravu nese poskytovatel.

8. Záruka

Platí zákonná záruční doba dva roky.
Z toho je vyloučena záruční doba na použité věci, která je omezena na jeden rok.
Jinak platí zákonná ustanovení.

9. Ceny, platební podmínky

a) Ceny jsou konečné ceny v eurech a zahrnují daň z přidané hodnoty platnou v den fakturace. Dojde-li po podání nabídky k zákonnému zvýšení DPH, je poskytovatel oprávněn provést výpočet zvýšené sazby DPH. Kromě čisté ceny za zboží jsou na faktuře uvedeny ceny všech doplňkových služeb: balné, dopravné, příslušná DPH atd.

b) Platební závazky zákazníka vůči poskytovateli musí být splněny do 14 dnů od uzavření smlouvy.
Zákazník nejprve obdrží fakturu v elektronické podobě spolu s prohlášením poskytovatele o přijetí.
Papírová faktura bude zákazníkovi zaslána samostatnou poštou po odeslání zboží

10. Elektrické/elektronické součásti lze vrátit pouze v případě, že nejsou použity. Elektrické/elektronické komponenty nainstalované pro účely testování a kontroly nebudou brány zpět.

11. Před montáží objednaného zboží se zákazník musí přesvědčit o jejich správnosti. Díly poškozené montáží zákazníkem nelze vyměnit ani vrátit.

12. Dohoda o nákladech na vrácení, právo na odstoupení od smlouvy, důsledky odstoupení od smlouvy, vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Dohoda o úhradě nákladů: Pokud jako spotřebitel využijete svého práva na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 13 BGB, musíte nést běžné náklady na vrácení, pokud dodané zboží odpovídá objednanému.
V opačném případě je pro vás vrácení zdarma.

Právo na odstoupení od smlouvy

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 13 BGB

Své smluvní prohlášení můžete odvolat do 14 dnů v textové podobě (např. dopis, fax, e-mail) bez udání důvodu nebo – pokud vám věc zůstane před uplynutím lhůty – vrácením věci.

Lhůta začíná běžet po obdržení tohoto pokynu v textové podobě, ne však před převzetím zboží příjemcem (v případě opakovaných dodávek obdobného zboží ne před obdržením první dílčí dodávky) a ne dříve, než splníme naši informační povinnost. v souladu s čl. 246 odst. 2 ve spojení s § 1 odst. 1 a 2 EGBGB, jakož i naše povinnosti podle § 312 g odst. 1 věta 1 BGB ve spojení s článkem 246 odst. 3 EGBGB.

Ke splnění storno lhůty postačuje včasné odeslání storna nebo položky.

Odvolání je třeba zaslat na adresu:

Obchod s motocykly Bayer

Majitel: Georg Bayer
Kirchstrasse 13
72534 Hayingen

Fax: +49 7386 /9755394
E-mail: info@bmwbayer.de

Důsledky odvolání

V případě účinného odvolání budou služby přijaté oběma stranami vráceny a všechny výhody (např. úroky) budou vráceny. Pokud nemůžete přijatou službu a použití vrátit nebo předat (např. výhody použití) nebo jen částečně nebo jen ve zhoršeném stavu, musíte nám zaplatit náhradu za hodnotu. To může znamenat, že po dobu do odvolání musíte stále plnit smluvní platební povinnosti. Náhradu za zhoršení stavu věci a za jakékoli použití musíte zaplatit pouze v případě, že k použití nebo zhoršení došlo v důsledku nakládání s věcí, které přesahuje rámec zkoumání vlastností a funkčnosti. „Prověřením vlastností a funkčnosti“ se rozumí vyzkoušení a vyzkoušení příslušného zboží tak, jak je to možné a obvyklé v maloobchodě.

Položky, které lze zaslat balíkem, vracíte na vlastní nebezpečí. Běžné náklady na vrácení musíte nést, pokud dodané zboží odpovídá objednanému nebo pokud jste v době zrušení ještě nezaplatili protiplnění nebo smluvně dohodnutou částečnou platbu, pokud je cena zboží vyšší. Povinnosti vrátit platby musí být splněny do 30 dnů. Lhůta pro vás začíná odesláním vašeho prohlášení o odvolání nebo položky, pro nás jejich přijetím.

Speciální instrukce:
V případě služby vaše právo na odstoupení předčasně zaniká, pokud byla smlouva zcela splněna oběma stranami na vaši výslovnou žádost předtím, než jste uplatnili své právo na odstoupení od smlouvy.

Konec odvolání

Vyloučení odvolání

Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje na smlouvy uzavřené na dálku

- na dodávku zboží, které je vyrobeno podle přání zákazníka nebo je zcela zjevně přizpůsobeno jeho osobní potřebě nebo které není pro svou povahu vhodné vrátit nebo se může rychle kazit nebo jehož doba použitelnosti již uplynula,
- na dodávku zvukových nebo obrazových nahrávek nebo softwaru za předpokladu, že dodané datové nosiče byly spotřebitelem rozpečetěny popř.
- pro rozvoz novin, periodik a časopisů.

11. Jurisdikce

Je-li smluvním partnerem obchodník ve smyslu obchodního zákoníku, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní speciální fond, je pro veškeré spory vzniklé přímo nebo nepřímo příslušným výlučně okresní soud Münsingen nebo okresní soud v Tübingenu. ze smluvního vztahu.

12. Volba práva

Na právní vztahy mezi smluvními stranami se vztahuje německé právo bez referenčních norem mezinárodního práva soukromého a s vyloučením Úmluvy OSN o prodeji. Závazná ustanovení státu, ve kterém má zákazník obvyklé bydliště, zůstávají nedotčena.

13. Smluvní jazyk

Smluvní jazyk je němčina.

14. Soukromí

Zákazník svou objednávkou souhlasí s tím, že údaje předané poskytovateli v rámci jeho objednávky budou u poskytovatele interně uloženy. Údaje zákazníka slouží výhradně k vyřízení jeho objednávky. Údaje, tedy jméno a adresa zákazníka, jsou pouze předány v rámci expedice společnosti pověřené poskytovatelem.

Dále při nákupu kreditní kartou nebo inkasem jsou údaje zákazníka jako číslo karty a doba platnosti nebo číslo účtu, majitel účtu a kód banky přenášeny v šifrované podobě. Přenos dat je šifrován pomocí SSL se 128 bity, což znamená, že přenášená data nelze dešifrovat.

K předávání údajů dalším třetím stranám nedochází.

Pro účely vymáhání pohledávek a kontroly bonity existují výjimky.

Informace o online řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů pod následujícím odkazem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů z online kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, kterých se účastní spotřebitel.

Od 15. února 2017 jsme členem iniciativy „FairCommerce“.
Více informací naleznete na www.fair-commerce.de.

D6/5020 - od 6/2022